Yönetmelik

3 yıl önce

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

SOSYAL İŞLER VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün, yaşlı, engelli, hasta, bakım takip tedavi ihtiyacı olanlara bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni, nakdi ve diğer sosyal yardımlar ve hizmetler ile engelli merkezlerinin oluşturulması ve engelli hizmetleri, kadın çocuk korunma evleri ve kimsesizler evi açılması, meslek ve beceri kazandırma ve diğer sosyal hizmetlerin yürütülmesine ve belediye sınırları dışına yapılabilecek sosyal yardım ve hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının b bendi ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ve 11.08.1941 tarih ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Ayni Yardım: Yemek, yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbî araç-gereç ile tedavi ve rehabilitasyon amaçlı protez yardımcı araç-gereçler(işitme cihazı, akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta bezi ,serme bez, koltuk değneği ve benzeri.) müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını, tanı tedavi ve pansuman amaçlı ilaç sarf malzemesi ve bakım temizlik amaçlı malzemeler,

b) Belediye: İstanbul İli Arnavutköy Belediyesini,

c) Belediye Başkanı: Arnavutköy Belediye Başkanını,

ç) Belediye Encümeni: Arnavutköy Belediye Encümenini,

d) Belediye Meclisi: Arnavutköy Belediye Meclisini,

e) Değerlendirme Kurulu: Belediye Başkanınca görevlendirilecek başkan yardımcısının başkanlığında, biri Sosyal Yardım İşleri Müdürü olmak üzere iki müdür ve diğer ikisi de yine belediye başkanı tarafından belirlenecek seçilmiş encümen üyelerinden oluşan 5 kişilik kurulu ifade eder.

f) Değerlendirme Kurulu Başkanı: Arnavutköy Belediye Başkanınca görevlendirilecek Başkan Yardımcısını ifade eder.

g) Engelli Hizmetleri: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

ğ) Engelli Hizmet Birimleri: Engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere belediye bünyesinde kurulacak engelli merkezi içinde oluşturulan hizmet birimlerini,

h) Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

ı) Muhtaç: Bakmaya mecbur olduğu aile bireylerini veya kendisini geçindirmeye yetecek geliri, malı, kazancı bulunmayan kişi ve kişiler.

i) Nakdi Yardım: Müracaatçıya bu Yönetmelik kapsamında yapılacak para yardımı ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki, akıllı kart kontörü yardımı, kira yardımı, barınma yardımı, belediye sınırları içinde ikamet eden dar gelirli muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün, yaşlı, engelli kimselere, belediye sınırları içindeki ilköğretim lise ve yükseköğretim ve benzeri eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan yardıma muhtaç öğrencilere yapılacak yardım, yardıma muhtaç öğrenci ailelerine yapılacak yardım, yangın sel deprem ve benzeri afetlere maruz kalmış kişilere yapılacak yardım, asker ailelerine yapılacak yardımı,

j) Sosyal Hizmetler: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü,

k) Sosyal Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımları,

Sosyal Hizmetlere İlişkin Genel Esaslar

MADDE 5- (1) Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:

a) Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Beldede yaşayan yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal sağlık ve kültürel hizmetleri yürütür, geliştirir ve bu amaçla tesisler kurabilir.

b) Bu Yönetmelik kapsamına giren sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin faaliyetler, belediyenin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkıları ve katılımı da gözetilerek bir bütünlük içinde yürütülür.

c) Sosyal hizmetler ve sağlık alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.

ç) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınarak belirlenir.

d) Sosyal hizmetler, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün, muhtaç, yoksul ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir.

e) Sosyal hizmetlerin ücretsiz yürütülmesi esastır. Ancak hizmetin niteliği gereği ücret alınması zorunlu olan durumlarda, Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre ücret alınabilir. 

Sosyal Yardımlara İlişkin Genel Esaslar

MADDE 6- (1) Belediye bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a) Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.

b) Belediye ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder..

c) Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

ç) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

 

 İKİNCİ KISIM

Sosyal Yardımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

Sosyal Yardımlardan Yararlanma Hakkı

MADDE 7- (1) Aşağıda belirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır:

a) Belediye sınırları içinde ikamet eden, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün, yaşlı, engelli, hasta, bakım takip tedavi ihtiyacı olan kimseler ve asker aileleri,

b) Belediye sınırları içinde ikamet edip ilköğretim, lise, yükseköğretim ve benzeri eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan yardıma muhtaç öğrenciler, yardıma muhtaç öğrenci ailelerine, değerlendirme kurulunun belirleyeceği miktarda ve zamanda nakdi yardım verilir.

c)Yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere maruz kalmış olup ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere, değerlendirme kurulunun belirleyeceği miktarda nakdî yardım verilir.

(2) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç, ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

(3) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir. Yapılacak ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır.

Başvuru

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar müdürlüğe başvurur.

(2) Başvuru olmasa dahi, basında yer alan, belediyeye bildirilen ya da zabıta birimi, muhtarlık, belediye personelince tespit edilen belediye sınırları içinde ikamet eden, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün, yaşlı, engelli, hasta, bakım takip tedavi ihtiyacı olan kimselere resen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

Başvuruda İstenecek Belgeler

MADDE  9- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Muhtarlıktan alınan yardıma muhtaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi,

b) Müdürlükçe lüzum duyulan sağlık kurulu raporu olduğunu gösterir bilgi ve belgeler. 

(2) Zaruri nedenlerle muhtaçlık durumunu belgelendiremeyenlere Değerlendirme Kurulunun uygun görmesi halinde, başka belge istemeksizin yardım yapılabilir.  

 

İKİNCİ BÖLÜM

İnceleme ve Değerlendirme 

Başvuruların İncelenmesi

MADDE 10- (1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak, gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir.

(2) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları müdürlükçe sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere Değerlendirme Kurulu’na gönderilir.

(3) Sosyal incelemelerde Mernis veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan “Kimlik Paylaşımı Sistemi” nden de faydalanılır. 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Kurulunun Oluşturulması

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar, Belediye Başkanınca görevlendirilecek başkan yardımcısının başkanlığında, biri Sosyal Yardım İşleri Müdürü olmak üzere iki müdür ve diğer ikisi de yine belediye başkanı tarafından belirlenecek seçilmiş encümen üyelerinden oluşan 5 kişilik Değerlendirme Kurulu oluşturulur ve bu kurul tarafından yürütülür.

(2) Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Başkan gerekli görmesi durumunda süresinden önce üyeleri değiştirebilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Değerlendirme Kurulunun toplantı ve karar nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

(4) Belediye Başkanın görevlendirdiği başkan yardımcısı Değerlendirme Kurulunun Başkanıdır ve Değerlendirme Kurulu Başkanının çağrısı üzerine Değerlendirme Kurulu toplanır.

(5) Sosyal hizmet ve yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için, sosyal yardım işler müdürlüğü uhdesinde yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

Değerlendirme Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 12- (1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen sosyal yardımların yararlanma hakkı bulunan kişilerin başvuru işlemi sonucunda, 9 uncu madde kapsamında istenen belgeler doğrultusunda değerlendirme yaparak, sosyal yardım ve hizmetlerin uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk kararı vermek,

b)  Bütçe yılı içinde yapılacak gıda, barınma, yakacak, eğitim bursu gibi ayni/nakdi sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek,

c) Belediye Başkanının sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nakdi Yardımlar

Nakdi Yardım

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen sosyal yardımlardan yararlanma hakkı bulunanan kimselere, nakdi yardım yapılabilir.

(2) Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görenlere, Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım, kira yardımı, barınma yardımı yapılabilir.

(3) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Belediye yetkililerince tespit edilen ya da bizzat müracaat eden sosyal yardımlardan yararlanma hakkı olan kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki, akıllı kart kontörü şeklinde olabilir ve Değerlendire Kurulunun kararına göre her ay kontör yüklenir veya üçüncü kişilere dağıttırılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapılır.

(4) Yapılacak nakdi yardımlar bütçe imkânları dâhilinde yapılacak yardımlar şeklinde olup yardımların miktarı ve süresi müdürlüğün teklifi üzerine veya resen Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ayni Yardımlar

Ayni Yardım

MADDE 14-(1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere Madde 4/a da belirtilen ayni yardımlar yapılır ve bu amaçla belediye, Meclis kararıyla Belediye Başkanı tarafından onaylanacak protokol çerçevesinde kamu ve özel sağlık kuruluşları ile işbirliğine gidebilir.

(2) Yapılacak ayni yardımlar bütçe imkânları dâhilinde yapılacak yardımlar şeklinde olup yardımların miktarı ve süresi müdürlüğün teklifi üzerine veya resen Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek sayı, içerik ve miktarda ayni yardım yapılır.

(3) Ayni yardımlar, dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün, yaşlı, engelli, hasta, bakım takip tedaviye ihtiyacı olanlara belediye personeli, gönüllüler ya da hizmet alımı ile yapılan tedavi, pansuman, bakım veya temizlik malzemelerinin kullanımı şeklinde olabilir. 

(4) Ayni yardımlar, muhtaç ve yoksullara her gün ücretsiz ekmek dağıtılması, sıcak yemek verilmesi gibi sürekli veya kırtasiye, ilaç, gıda, yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

(5) Ayni yardımdan yararlanacak kişilerden, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen evraklar istenir. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlüklerince öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge yeterlidir.

(6) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılabilir.

(7) Yemek yardımları yapılabilir. Bunlar taziye yemeği, sıcak yemek, aşevi ve diğer yemek yardımı şeklindedir.

a) Taziye yemekleri: Vefat eden kişilerin ikinci derece dahil yakınlarının talebi doğrultusunda vefat eden kişilerin ölüm belgeleri baz alınarak müdürlük makamının veya değerlendirme kurulunun uygun gördüğü miktarda Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki evraklar olmaksızın hemşehrilik vasfına istinaden taziye yemeği verilir.

b) Sıcak yemekler: Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen belgeler doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere Müdürlüğün teklifi üzerine veya Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü özellik, miktar ve zamanlarda sıcak yemek yardımı yapılır. 

Ayni Yardımlarda Satın Alma İşlemleri

MADDE 15- (1) Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemeler müdürlük tarafından alınır ve bunların alımında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikle tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

Ayni yardımların dağıtımı

MADDE  16- (1) Belediyece bu Yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi vb. ayni yardımlar, belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir. Temel ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin belediyece temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde belediyece bastırılacak alışveriş çeki verilmesi şeklinde yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sosyal Hizmetler 

BİRİNCİ BÖLÜM

Engelli Merkezleri

Engelli Merkezleri ve Hizmet Birimleri

MADDE 17-(1) Belediye, engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere müdürlük bünyesinde engelliler merkezi ve bu merkeze bağlı engelliler hizmet birimlerini oluşturur, gerektiğinde hizmet alımı yapabilir.

(2) Engelliler merkezi; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan özrü ortadan kaldırmak veya engelliliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, engelliye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, meslekî ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak; evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve engellinin toplum ile bütünleşmesi amacıyla gerekli koruyucu, tıbbî, meslekî, eğitsel ve psiko-sosyal hizmetleri bu merkez bünyesinde oluşturulacak engelli hizmet birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmeye çalışır.

(3) Bu birimler, faaliyetlerini engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler. Belediye, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak, engellilere yönelik faaliyetlerle ilgili engelliler dernek ve vakıfları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

(4) Belediye; engellilere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Koruma Evleri

Koruma Evleri

MADDE 18-(1) Belediye sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olup, korunmaya muhtaç kişilerin geçici barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihtiyaçlara göre müdürlüğün teklifi ve Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü üzerine encümen kararı ile “koruma evler“ açar. Koruma evleri ile ilgili yapılacak giderler belediye bütçesinden karşılanır.

Kadın Koruma Evleri

MADDE 19-(1) Kadın koruma evleri, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olup, korunmaya muhtaç kadınların geçici barınma beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 08.05.2001 tarih ve 24396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmenliği hükümlerine uyulmak suretiyle kurulur.

MADDE 20- (1) Kadın koruma evlerinden aşağıda belirtilen kadınlar yararlanabilir:

a) Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar,

b) Boşanma veya eşinin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksulluk içine düşmüş kadınlar,

c) Evlilik dışı hamile kalan ya da çocuk sahibi olan, ailesi tarafından dışlanan kadınlar

ç) Uyuşturucu ve alkol bağımlısı iken, tedavi görerek alışkanlıklarını terk etmiş olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgeleyen kadınlar,

d) Cezaevinden yeni çıkmış veya benzer nedenlerle yardıma muhtaç ve desteğe ihtiyacı olan kadınlar,

e) Fiziksel şiddete maruz kalarak, eşiyle anlaşamayıp evini terk eden ya da terkedilen yardıma muhtaç kadınlar.

Kadın Koruma Evlerine Kabul Edilmeyecek Kadınlar

MADDE 21-  (1) Aşağıdaki durumda olan kadınlar koruma evlerine kabul edilemez:

a) Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan kadınlar,

b) Fuhuşu meslek edinmiş olan kadınlar,          

c) Hükümlü olan ya da adli mercilerde hakkında arama, tutuklama, yakalama kararı verilen kadınlar,

ç) Ruh sağlığı bozuk ya da zihinsel engelli olan kadınlar,          

d) Korunmaya, muhtaç çocuk tanımı içinde değerlendirilebilecek kadınlar,                     

e) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlılar, işini yapmaya engel engelli olan kadınlar,                      

f) Bulaşıcı ve sürekli tedavi gerektiren ağır hastalığı olan, sürekli bakıma ihtiyacı olan kadınlar.      

Başvuru

MADDE 22-(1) Kadın korunma evine kabulünü isteyen kadınlar, aşağıdaki belgeler ile müdürlüğe müracaat ederler.

a) Dilekçe,

b) Evli ise aile cüzdanı sureti,

c) Kadının bulaşıcı veya sürekli ruhsal hastalığının bulunmadığı, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu.

Kadın Koruma Evlerine Kabul

MADDE 23-(1) Koruma evlerine kabul için belediyeye başvuran kadınlarla ilgili, müdürlük uzmanlarınca ön görüşme ve zabıta veya müdürlük personeli marifetiyle de sosyal araştırma yapılarak bir rapor tanzim edilir.

(2) Müdürlükçe düzenlenecek teklif rapor ve Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü üzerine yetkili makamın onayı ile kadınlar, koruma evlerine kabul edilirler. Koruma evine kabulü yapılan her kadın hakkında aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir dosya hazırlanır.

a) Başvuru dilekçesi

b) Ön görüşme formu

c) Sosyal araştırma raporu

ç) Değerlendirme Kurulu uygunluk görüşü

d) Kadının bulaşıcı, sürekli ruhsal hastalığının bulunmadığı, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu

e) Kadının koruma evi kurallarına uyacağını bildirir belge

f) Kadın sorunlarının çözüme yönelik yazışma, belge, form, tutanak ve raporlar

g) Koruma evine anneleri ile kabul edilen çocuklarla ilgili belge ve raporlar

ğ) Koruma evinden ayrılacak kadın için son değerlendirme raporu

h) Koruma evinden ayrılan kadınlardan sosyal durumlarının izlenmesi gerekli olanlarla ilgili raporlar.

Kalınacak Süre

MADDE 24-(1) Kadınların koruma evinde kalma süresi azami üç aydır. Bu süre, Değerlendirme Kurulunun düzenlediği gerekçeli rapora dayanılarak, üçer aylık dönemler halinde uzatılabilir.

(2) Koruma evinde kalan kadınların 0-12 yaş arasındaki çocukları da koruma evlerine kabul edilir.

Çocuk Koruma evleri

MADDE 25- (1) Belediye çocuk koruma evleri, eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı

karşıya kalan ve sokakta çalışan 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulur.

(2) Çocuk koruma evlerinde, temel olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 45 inci ve 5 inci maddeleri gereğince çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik danışmanlık hizmetleri yürütülür. Bu amaçla, çocuk koruma evlerinde hizmet görecek çocuk gelişimi uzmanları, psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı ve benzeri personel Belediye Başkanınca görevlendirilir.

(3) Belediyece çocuklara yönelik olarak yürütülecek hizmetlerde, çocuğun veli veya vasisinin yazılı izni veya 03/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümlerine göre, hakkında çocuk hâkimince koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmiş çocuğun, Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından belediyeye resmî olarak bildirimi aranır.

(4) Belediye, çocukların rehabilitasyonu ve eğitimi ile ilgili olarak, Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile yapılacak protokoller çerçevesinde bu kurumca yapılan yardım ve destek taleplerini imkânlar ölçüsünde karşılamaya çalışır.

(5) Belediye zabıta memurlarınca tespit edilen korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç çocuklar derhal Çocuk Esirgeme Kurumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirilir.

Kimsesizler Evi

MADDE 26-(1) Belediye zabıta müdürlüğünce tespit edilen ve 18 yaşını doldurmuş olup, çocuk sığınma evlerinden faydalanma imkânı bulunmayan her yaşta barınmaya ve bakıma ihtiyacı bulunan aşağıda belirtilen kabul şartlarını yerine getiren kişilerin, 3 ay süre ile rehabilitasyonları ve topluma yeniden kazandırılmaları için kimsesizler evini açar, işletir, hizmet alımı yapabilir ve giderleri belediye bütçesinden karşılanır.

(2) Kimsesizler evi kabul şartları:

1.      Başvuru dilekçesi

2.      Ön görüşme formu

3.      Sosyal araştırma raporu

4.      Değerlendirme Kurulu uygunluk görüşü

5.      Sağlık raporu

Meslek ve beceri kazandırma kursları

MADDE 27-(1) İlçemiz genelindeki işsiz veya herhangi bir mesleği bulunmayan vatandaşlara

meslek ve beceri kazandırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir, bu amaçla meslek ve beceri kazandırma kursları açılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Giderin Gerçekleştirilmesi

Harcama Talimatı

MADDE 28-(1) Bütçenin sosyal hizmet ve yardım ödeneğinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Muhasebe Yetkilisi

MADDE 29- (1) Sosyal hizmet ve yardım harcamalarına ilişkin işlemlerin muhasebe yetkilisi, belediye muhasebe yetkilisidir.

Gerçekleştirme Belgeleri ve Ödeme İşlemleri

MADDE 30-(1) Sosyal hizmet ve yardım giderlerinin mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, harcama yetkilisi tarafından bir memur, görevlendirilir.

(2) Sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işi, gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılır.

(3) Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

Ödeme Yapılacak Kişiler

MADDE 31-(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak nakit yardım ödemeleri, hak sahibine veya duruma göre vekiline, velisine veya vasisine makbuz veya imza karşılığında yapılır.

Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler

MADDE 32- (1) Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine göre belgeler oluşturulur.

Kayıt, takip, kontrol sistemi ve yardımların kesilmesi

MADDE 33-(1) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde, uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer belediyelerden, muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alınıp alınmadığına dair bilgi istenebilir.

(3) Yardım yapılan kişilerle ilgili olarak, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespiti veya istenilen belgelerin sahte ya da yanıltıcı olduğunun tespiti halinde yardımlar kesilir, verilen yardımlar geri alınır.

Yardım miktarları ve muhtaçlık dereceleri

MADDE 34- (1) Yardım komisyonu, yönetmeliğin 8 inci maddesi doğrultusunda müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen raporda aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verilir.

a) Ailenin bireylerinin iş durumu.

b) Ailenin net gelirleri.

c) Ailenin durumu

ç) Evin ısınma durumu

d) Barınma durumu.

e) Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve kimlik bilgileri.

f) Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı.

g) Medeni hali.

ğ) Engelli durumu.

h) Başka kurumlardan alınan yardımlar.

ı) Taşınır ve taşınmaz mal durumu.

Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve bu Yönetmeliğin eki kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi için verilen puanlar derecelendirilerek, yardım miktarına göre yardımlar yapılır. Yardımlar, yapılan derecelendirme sonucunda 100 puan ve üzerinden, en yüksek puan alandan başlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır.

Yapılacak yardımların miktarı Değerlendirme Kurulu tarafından her yıl belirlenir.

a) 0–25 Puan arası yardım uygun değil,

b) 25–50 Puan arası 200 TL nakdi veya ayni yardım,

c) 50–80 Puan arası 350 TL nakdi veya ayni yardım,

ç) 80–100 Puan arası 500 TL nakdi veya ayni yardım,

d) 100 ve üstü Puan arası 700 TL nakdi veya ayni yardım olarak yapılabilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Belediye Sınırları Dışına Yapılabilecek Sosyal Yardımlar

MADDE 34-(1) Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereğince, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, Belediye Başkanınca bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yardımlar ayni ve nakdi olabilir.

(2) Belediye, gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar, belediye bütçesinden karşılanır.

Yürürlük              

MADDE 35- (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Belediye Meclisinin 06.11.2009 ve 2009/68 sayılı kararı ile kabul edilen ve Sayıştay görüşü alınan Arnavutköy Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 36-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.